תעריפי מים וביוב

ניהול משק המים והביוב בישראל הינו מרוכז ופועלים בו כמה גורמים, ביניהם תאגידי המים כדוגמת תאגיד מי שבע, חברת מקורות, רשות המים ומשרדי ממשלה.

תעריפי המים נקבעים על ידי רשות המים והם נגזרת של מצב משק המים והעלויות הדרושות לניהולו ופיתוחו.

יש לציין כי במהלך השנים האחרונות בוצעו השקעות חסרות תקדים לשדרוג תשתיות המים והביוב בישראל, וביניהן הקמת מתקני התפלה להבטחת האספקה הסדירה של מים בישראל.

תעריפי המים נקבעים בהתאם לכמות הצריכה ולמספר הנפשות בנכס.

הטבות בתעריפים

הטבה בתעריפי המים לאוכלוסיות מיוחדות

על פי החלטת ועדת הכספים של הכנסת נקבעו קבוצות אוכלוסייה הזכאיות לקבלת הטבה. רשימת הזכאים היא רשימה סגורה אשר הועברה לרשות המים ולספקי המים, מהמוסד לביטוח הלאומי לצורך עדכון הזכאים ברישומי ספק המים.

ההטבה המגיעה לכל זכאי הינה תוספת הקצבת מים של 3.5 מ"ק לחודש בתעריף הבסיסי.

הזכאים הינם בין היתר: מקבלי גמלת סיעוד בשיעור של 150% לפחות לפי חוק הביטוח הלאומי, מקבלי גמלת שירותים מיוחדים לפי חוק הביטוח הלאומי. מידע נוסף בנושא קבוצות האוכלוסייה הזכאיות ניתן למצוא בהרחבה באתר רשות המים.

אם הנכם מוגדרים כזכאים ע"פ המוסד לביטוח לאומי, באפשרותכם לפנות לתאגיד ולוודא כי הנכם מוגדרים ברישומינו כמקבלי הטבה.

צריכה לתעשייה וצרכנים גדולים

הטבה לצרכנים גדולים

בעדכון של תעריפי המים שבוצע ב- 1.1.14 (ע"פ ספר תעריפי המים והביוב– תעריפים לצרכני מים וביוב) הוחלט על מתן הטבה לצרכנים גדולים (מעל 15,000 מ"ק בשנה) למד מים בודד לצרכן. ההטבה הינה חיוב בתעריף מופחת עבור כל צריכה אחרת מעבר לכמות של 15,000 מ"ק בשנה.

הקלה באגרת ביוב למפעלי תעשייה

מפעלי תעשייה העומדים בתנאים (כפי שמופיעים בסעיף 3(ד) בכללי תאגידי המים והביוב: חישוב עלות- התש"ע 2009), זכאים להטבה בגין שירותי הביוב הניתנים להם. ההטבה יכולה להגיע עד סך 100% מאגרת הביוב.

תעריף מים מוזל למפעלי תעשייה

מפעלי תעשייה העומדים בדרישות ואשר הוציאו אישור על כך מרשות המים, זכאים לתעריף מוזל בגין שירותי מים (כפי שמופיע בסעיף 3(ה) בכללי תאגידי המים והביוב: חישוב עלות – התש"ע 2009 ובספר תעריפי המים והביוב – תעריפים לצרכני תאגידי מים וביוב).