איכות ותקנים

תחום האיכות הוגדר ע"י הנהלת התאגיד כיעד מרכזי חוצה ארגון אשר ילווה אותנו מידי שנה. הגדרת יעד האיכות כחלק מהאסטרטגיה העסקית של התאגיד מהווה הצהרה, במסגרתה אנו חותרים להטמעת האיכות בכלל התהליכים והפעילויות שמקדם התאגיד.

מידי שנה מקדם התאגיד את התהליך לאשרור תו תקן בינלאומי לאיכות ומצוינות ISO9001. במסגרת התהליך התקיימו במהלך השנים 2012-2017 מבדקים חיצוניים ע"י בודקים בכירים מטעם מכון התקנים הישראלי אשר סקרו ובחנו את תהליכי העבודה בתאגיד, בדגש על מערכות הבקרה בתחומי הפעילות השונים של התאגיד. קבלת תו התקן מהווה אסמכתא בדבר השיפורים הארגוניים המשמעותיים שבוצעו בתאגיד.

בשנת 2016 התאגיד הוסמך לשני תקני איכות נוספים:
ת"י 14001 ISO – מערכת לניהול סביבתי.
OHSAS 18001 - מערכות ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה (בב"ת).
תקנים אלה הובילו לקבלת תעודת "תו הזהב".

בשנת 2017 הוסמך התאגיד לשני תקני איכות נוספים:
ת"י 9301 – ניהול מערכות בטיחות ואיכות של מערך תחבורה ותעבורה יבשתית פנים ארגונית.
ISO 27001 - ניהול אבטחת המידע.

פעילות זו הובילה את התאגיד לקבלת תעודת "תו פלטינה" בשנת 2018, המעידה על התאמת מערכות הניהול של התאגיד לאמות מידה של איכות ברמה גבוהה ע"פ דרישת מכון התקנים הישראלי.

בשנת 2018 קיבל התאגיד את תעודת ILO - ארגון העבודה הבינלאומי (International Labour Organization).
מטרת הארגון היא לחזק את זכויות העובד, לשפר את תנאי העבודה והמחיה של העובד, תוכניות בסיוע וביוזמת ה- ILO כוללות מידע בענייני בטיחות וגהות בעבודה.
התעודה ניתנה לתאגיד מטעם המוסד לבטיחות וגהות לשנת 2018.

בשנת 2020 שדרג התאגיד את תקן 18001 OHSAS לתקן 45001 ISO

בדצמבר 2021 הוענק לתאגיד "תו היהלום" בעקבות עמידה בדרישות שבעת התקנים: ISO 9001 לניהול איכות, 45001 ISO תו ניהול בטיחות וגהות, 14001 ISO לניהול סביבתי, ת"י לבטיחות בתעבורה 9301, 27001ISO לניהול מערך אבטחת המידע, 37001 ISO לניהול מערך למניעת שוחד והונאות ו22301 ISO לניהול מערך המשכיות עסקית. החידוש כעת הוא בהוספת שני תקני האיכות החדשים: המשכיות עסקית ומניעת שוחד.

עמידה בדרישות התקן "המשכיות עסקית" משמעותה שתאגיד מי שבע, המוגדר כמפעל חיוני בעתות חרום כמו: משבר ביטחוני, מגיפה, אסון טבע או מתקפת סייבר, מסוגל להבטיח המשך מתן שירות אמין ואיכותי באספקת המים ובסילוק השפכים.

עמידה בדרישות תקן "מניעת שוחד" מקנה לתאגיד בטחון, כי הגדיר את כל התהליכים וביצע את כלל הבקרות הנדרשות על מנת לוודא מניעת שוחד, ניגוד עניינים ושמירה על טוהר המידות.

לאחר קבלת "תו היהלום", התאגיד נדרש להמשיך ולפעול בהתאם לדרישות מכון התקנים. מידי שנה ייערך מבדק חיצוני ע"י מכון התקנים, טרם חידוש ההסמכה והמשך זכאותנו לתקנים בכל שנה.