מונעי זרימה חוזרת (מז"ח)

התקנת מז"ח (מכשיר מונע זרימה חוזרת)
על-פי תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת) התשנ"ב- 1992, חייב כל בעל עסק או גורם המפעיל עסק (להלן: "בית עסק") אשר העסק המופעל על-ידו נמנה על אחת מהקבוצות המפורטות בתוספת לתקנות, להתקין מז"ח בראש מערכת המים של העסק, בכדי למנוע אפשרות לחדירת חומרים מזהמים מבית העסק אל רשת המים העירונית. התקנות קובעות, כי לבית עסק שאינו מתקין מז"ח, לא יונפק רישיון עסק ולא יסופקו לו מים.

בית עסק החייב בהתקנת מז"ח על-פי תקנות בריאות העם, מחויב לפעול כדלקמן:

  1. התקנת מז"ח בראש מערכת המים של בית העסק (אחרי מד המים). עם ביצוע ההתקנה באחריות בעל העסק לשלוח את האישור בדבר ההתקנה לתאגיד 'מי שבע' בציון מספר מד המים הראשי.
  2. על המז"ח להיות מדגם המאושר על-ידי משרד הבריאות. לעניין רשימת המז"חים המאושרים על-ידי משרד הבריאות יש להתעדכן באתר המשרד.
  3. על המז"ח להיות מותקן על-ידי מתקין המחזיק בהסמכה מתאימה מטעם משרד הבריאות, וברשותו תעודת הסמכה בתוקף. לצפייה ברשימת המתקינים המאושרים על-ידי משרד הבריאות יש להתעדכן באתר המשרד.
  4. לאחר ההתקנה, באחריות בעל העסק לשמור על תקינות המז"ח בכל עת, ולוודא ביצוע בדיקת תקינות תקופתית, לפחות פעם בשנה וזאת על-ידי מתקין מוסמך. באחריות בעל העסק להעביר לתאגיד את האישור בדבר ביצוע הבדיקה ותקינות המז"ח בציון מספר מד המים הראשי.

זכאים לפטור?
אם לדעתכם בבית העסק שלכם לא קיימת סכנה של זרימה חוזרת, הנכם רשאים להגיש למשרד הבריאות, בקשה לפטור מהתקנת מז"ח בצירוף מסמכים הבאים:

  1. טופס בקשה לפטור מחובת התקנת מז"ח שניתן להוריד מאתר האינטרנט של משרד הבריאות הכולל רישום פרטים על התהליכים המתבצעים בעסק, פרטי הפרדה בין מערכת שתייה למערכת כיבוי אש, פרוט האביזרים המותקנים להגנה על מערכת מי השתייה, תצהיר על חובת הודעה על ביצוע שינויים במערכות.
  2. תכנית מים או סכמת מים מעודכנת ליום הגשת הבקשה, ערוכה בידי מהנדס מים.
  3. חוות דעת מהנדס מים בדבר העדר חיבורים לא חוקיים למערכת מי השתייה והעדר פוטנציאל זיהום רשת מי השתייה.
  4. תצהיר ההתחייבות מבעל/מנהל העסק לשמירה על מערכת המים.