חוקים ותקנות

במסגרת חוק תאגידי מים וביוב תשס"א 2001, אנו מחויבים לעמוד בכללי אמות המידה, כפי שקובעת מעת לעת הרשות הממשלתית למים וביוב. התאגיד, בדומה לכל תאגידי המים במדינה, כפוף לרשות המים.

ניתן לפנות לרשות המים באמצעות מילוי טופס מקוון
פקס: 03-7605702
מענה טלפוני למידע כללי: 076-5300905
כתובת למשלוח דואר: יחידת פניות הציבור, רשות המים, רחוב בנק ישראל 7, ת.ד. 36118, ירושלים 9195021.
דואר אלקטרוני: pniyot@water.gov.il

PDFאתר רשות המים
למעבר לאתר
PDFעמוד החקיקה באתר רשות המים
למעבר לאתר
PDFחוק המים, התשי"ט-1959
לפתיחת המסמך
PDFחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001
לפתיחת המסמך
PDFכללי המים (אמות המידה לשירות)
לפתיחת המסמך
PDFכללי המים (קביעת תנאים ברישיון), תשע"ד-2014
לפתיחת המסמך
PDFכללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות)
לפתיחת המסמך
PDFכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים)
לפתיחת המסמך
PDFתקנות בדבר הטבות לאוכלוסיות מיוחדות
למעבר לאתר
PDFכללי מדידת מים (מדי מים), תשמ"ח-1988
לפתיחת המסמך
PDFכללי תאגידי מים וביוב (דמי הקמה), תשע"ה-2015
לפתיחת המסמך
PDFתקנות בריאות העם (איכות מי שתייה), תשל"ד-1974
לפתיחת המסמך
PDFכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד-2014
למעבר לאתר
PDFמדיניות התאגיד לעניין מיצוי הליכי הגבייה לפי סוג צרכן ונסיבותיו
לפתיחת המסמך
PDFחוק חופש המידע
לקריאת החוק
PDFמדיניות מניעת שוחד
לפתיחת המסמך