צריכה חריגה

צריכת מים משותפת / פרטית מוגדרת כצריכה חריגה כאשר הקריאה במד המים הראשי במתחם / במד המים המשויך לנכס מציג צריכה החורגת מהרגיל.

על פי כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה לשירות), תשע"א 2011, הוגדרו 3 מדרגות לחישוב צריכה חריגה ולכל אחת מהן מוגדרות דרכי הפעולה לפיהן על התאגיד לפעול אל מול התושב:

"צריכה גבוהה" – כמות המים שנמדדה במד המים השווה או העולה על 130 אחוזים אך נמוכה מ-150 אחוזים מהצריכה הרגילה.
"צריכה חריגה" – כמות המים שנמדדה במד המים השווה או העולה על 150 אחוזים מהצריכה הרגילה.
"צריכה חריגה מאוד" – כמות המים שנמדדה במד המים השווה או העולה על 200 אחוזים מהצריכה הרגילה.

בכל אחת מהרמות קיימת התייחסות ל-2 סוגי צריכה:

 1. מד מים משויך - מד מים, אחד או יותר, המודד את כל צריכת המים של צרכן מסוים בנכס מסוים ושהחברה משייכת לאותו צרכן.
 2. מד מים ראשי - מד מים המודד את כמויות המים המסופקות לנכס שיש בו יותר ממד מים משויך אחד, כלומר - מתחם משותף.

הפרשי מדידה - ההפרש בין כמות המים שעברה במד המים הראשי, לבין כמות המים שנמדדה בסך כל המדים המשויכים, באותה תקופת חיוב. להסבר על הפרשי מדידה - לחצו כאן

תאגיד המים והביוב 'מי שבע', הינו גוף הכפוף למסגרות החוק ולהנחיות הרשות הממשלתית למים וביוב ולאמות המידה שנקבעים ומתעדכנים מעת לעת על ידי הרשות.

במסגרת זו, מחובתם של כלל תאגידי המים בארץ, לעדכן את התושבים בהודעה כתובה בדבר חריגה בצריכת המים הפרטית או המשותפת.

צריכה חריגה יכולה לנבוע מסיבות שונות

כשל במערכת ההשקיה

צריכה פרטית חריגה - ככל שקיימת גינה בנכס יש לבדוק את מערכת ההשקיה האוטומטית/ידנית.
ככל שמדובר במערכת אוטומטית, מומלץ לבדוק את תקינות מחשב הגינון.

צריכה משותפת חריגה - כלל שקיים גינון משותף במתחם יש לבדוק את תקינות מערכת ההשקיה האוטומטית/ידנית אל מול גורמי האחזקה בבניין.

שימוש בברזי כיבוי אש

שימוש שלא לצורך בברזי כיבוי אש למטרות ניקיון, שטיפת רכבים, השקיה וכו' מוביל לעליה בצריכה המשותפת, ועשוי להוביל לחריגה בצריכה.

מערכות מים פנימיות בבניין

במתחמי מגורים בהם ישנן מערכות מים פנימיות כגון משאבות, מכלי צבירה, בריכות איגום, דודי שמש וכו'.
יש לבצע בדיקת תקינות מעמיקה שכן תקלות במערכות אלו קשות לאיתור.

נזילת מים

נזילת מים ברשת המים הפרטית גורמת לאבדני מים. לא תמיד ניתן להבחין בנזילה עם היווצרותה לכן, זיהוי מקדים מונע את אבדני המים ואת החיוב בגינם.

במידה וצריכת המים שנמדדה במד המים בנכס שברשותכם / במתחם בו הנכם מתגוררים, גבוהה מהצריכה הרגילה בפועל, יש לבצע את הפעולות הבאות:

בדיקת התאמה לקריאת מד המים:
במקרה בו מד המים המשויך לנכס / למתחם מציג קריאה שונה מהרישום המעודכן בספח החיוב התקופתי, יש לפנות למרכז שירות הלקוחות של תאגיד "מי שבע" או למוקד הטלפוני במספר 1-800-071-562.
תשומת לבך, למועד בו בוצעה קריאת מד המים על ידי התאגיד כפי שמופיע בספח החיוב התקופתי.

בדיקה לאיתור/שלילה של נזילה:

  • בנכס פרטי
   1. א. יש לבדוק האם ישנם סימנים גלויים המצביעים על נזילה בנכס, כגון: סימני רטיבות בקרקע, טפטוף ברז, זרימת מים ממיכל ההדחה (ניאגרה) וכדומה.
   2. ב. מומלץ לבצע סגירה של כלל הברזים בנכס לרבות הפסקת השימוש במכונת כביסה וכדומה, להמתין כ- 30 דקות לאחר סגירת הברזים, לבחון האם ה"פרפר" הממוקם במרכז מד המים מסתובב (לחצו כאן להסבר על מד המים) – ככל שכן, קיים חשש לנזילה ברשת המים הפרטית.
   3. ג. בהתאם לממצאי הבדיקה, יש לפעול לאיתור הנזילה ותיקונה.

לצפייה בסרטון בנושא - לחצו כאן 

 • במתחם משותף
  1. יש לבדוק האם ישנם סימנים גלויים המצביעים על נזילה במתחם, כגון: פיצוץ מים גלוי,סימני רטיבות בקרקע, בקרה יזומה למערכת המשאבות ומיכל הצבירה הפנימיים בבניין.
  2. מומלץ (בתיאום מראש עם כלל הדיירים) לבצע סגירה של הברז (שיבר) הראשי במתחם וכלל הברזים המשניים, להמתין כ- 30 דקות לאחר סגירת כלל הברזים, לבחון האם מופיע חץ בצידו השמאלי של מד המים, המעיד על זרימת מים במד – ככל שכן, קיים חשש לנזילה ברשת המים הפרטית במתחם המשותף.
  3. בהתאם לממצאי הבדיקה, יש לפעול לאיתור הנזילה ותיקונה.

לצפייה בסרטון בנושא - לחצו כאן

הגשת בקשה להכרה בצריכה חריגה

ככל שאותרה נזילה בנכס הפרטי / במתחם המשותף ניתן להגיש בקשה להכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה ככל שישנה עמידה בהוראות החוק להלן:

כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה לשירות) תשע"א- 2011 לעניין הכרה בצריכה
חריגה הנובעת מנזילה:

 • ניתן להגיש בקשה להכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה עד חצי שנה מתום תקופת החיוב הראשונה שבגינה מבוקשת ההכרה בנזילה.
 • הכרה בנזילה והתאמת החיוב בהתאם לתעריף נזילה יבוצע בגין שתי תקופות חיוב לכל היותר.
 • הכרה בנזילה תבוצע במקרה בו צריכת המים בתקופה המדווחת חורגת ב- 150% ומעלה מהצריכה הממוצעת בנכס/במתחם.
 • הכרה בנזילה במד מים פרטי/ משויך לנכס, תינתן לכל היותר בעבור שני מקרים של נזילה בשנה.
 • הכרה בנזילה במד מים ראשי/ משותף, תינתן לכל היותר בעבור מקרה אחד של נזילה בשנה זאת בתנאי שלא הוכרה נזילה ב- 12 החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה.
 • לידיעתכם, ניתן לקבל הסבר אודות החישוב המבוצע במסגרת הליך הכרה בנזילה בהוראות כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה לשירות) תשע"א- 2011 ובכללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב), תש"ע-2009.