מערכת קריאה מרחוק

קר"מ – מערכת קריאה מרחוק
תאגיד מי שבע החל בהפעלת הקר"מ (מערכת לקריאה מרחוק) בעיר אופקים.

מערכת הקר"מ הינה מערכת טכנולוגית מתקדמת לקריאת מדי המים באמצעות שידור מרחוק. היתרון והחשיבות העליונה במערכת הקר"מ היא יכולת דיווח מדויק ואמין של צריכת המים בזמן אמת, דבר המאפשר יכולת התראה מהירה (תוך 24 שעות) על חשד לנזילות, דליפות, תקלות וכד'.

יובהר, כי האחריות בדבר זיהוי נזילות מים בשטח הפרטי חלה על הצרכנים.
יש להמשיך להקפיד לבדוק את חשבון המים החודשי, על מנת לאתר חריגות בצריכה.
מערכת הקר"מ מהווה כלי עזר ייעודי שנועד להקל בזיהוי צריכת מים חריגה בעזרת מערכות ממוחשבות.

מערכת הקר"מ של התאגיד תוכנתה לזהות מאפייני צריכה חריגים העשויים להעיד על נזילה,
ומפיקה התראות בהתקיים אחד מהמצבים הבאים:

  • צריכת מים רציפה - לפחות 100 ליטר (מדי 3/4) כל שעה במשך 24 שעות רצופות.
  • צריכת מים רציפה - לפחות 5000 ליטר (מדי 3/4) כל שעה במשך 3 שעות רצופות.

במקרים הללו, אם לא נמצא גורם אחר המסביר את הצריכות החריגות תועבר לצרכן הודעה על חשד לנזילה. ההודעה תועבר באמצעות שיחת טלפון ישירות לצרכן, במידה ולא אותר הצרכן יישלח מסרון (הודעת SMS). במקרים בהם ההתראה על חשד לנזילה במערכת הקר"מ ממשיכה, ישלח לצרכן מכתב בדואר. במקרים של חשד לנזילה במד מים ראשי ישלח מסרון (הודעת SMS) ומכתב לכל צרכן המשויך למונה הראשי.

הזיהוי המהיר של חשד לנזילה יחסוך לתושבים עלייה בתשלום חשבונות המים ויתרום לחיסכון במשאב המים שנמצא במחסור מתמיד במדינת ישראל.

על פי חוק במקרה של נזילה, הצריכה החריגה תחויב בתעריף נמוך יותר ובהתאם לכללים שנקבעו ע"י רשות המים הממשלתית, להלן:
במידה ויוכח כי מדובר בנזילה אשר גרמה לגידול בצריכה של למעלה מ 50% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, תינתן הקלה בתשלום לפי כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב) תש"ע- 2009.

ניתן לקבל הקלה בתשלום בהתאם למתואר לעיל בפרק זמן שלא עולה על שתי תקופות בשנה בלבד (תקופה=חודשיים) ובתנאי שטרם חלפו 6 חודשים מתום תקופת החיוב האחרונה במהלכה אירעה הנזילה.

תצורף קבלה משרברב על ביצוע תיקון הנזילה, או לחילופין במידה ובוצע תיקון עצמי, תצורף חשבונית על רכישת החלפים בהם נעשה שימוש במועד תיקון הנזילה.

כל ההליכים מתקיימים ע"פ סע' 14 לכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה), תשע"א-2011.

יודגש, כי על הצרכנים חלה האחריות הבלעדית לבדוק את הצריכה בנכס הפרטי ו/או לאתר נזילות באופן עצמאי. תאגיד המים והביוב אחראי על תשתיות המים והביוב הציבוריות בערים באר שבע ואופקים בלבד, ואינו רשאי לבצע בדיקות בנכסים פרטיים. באם התגלתה נזילה על ידי התושב, יש לתקן אותה במהירות האפשרית, ולהציג קבלות בדבר התיקון על פי הנחיות הרשות הממשלתית למים ולביוב בפני תאגיד המים והביוב.

התאגיד יפעל להתאמת החיוב בהתאם לקבוע בהוראות הדין.

על מנת לייעל ולשפר את השירות יש לבצע עדכון פרטי צרכן באחת מהדרכים להלן:

  • אפליקציית "!MAST"-->"שירותים בקליק"-->"טפסים חכמים"-->"עדכון פרטי צרכן".
  • למילוי טופס מקוון באתר התאגיד--> לחץ כאן
  • מוקד שירות הלקוחות במספר 1-800-071-562 --> "נתב לבירורים ותשלומים באמצעות נציג שירות"--> "שלוחה 2".