דלג לתוכן העמוד (מקש קיצור s) דלג לדף הבית (מקש קיצור 1) דלג לתפריט (מקש קיצור 2)

שפכי מפעלים

שפכי מפעלים

באוגוסט 2011 נכנסו לתוקפם כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"א-2011 (להלן: "כללי השפכים"), המגדירים הוראות שונות בנושא הסדרת הזרמת שפכי מפעלים באופן שלא יגרום נזק למערכת הביוב, תהליכי הטיפול בשפכים וניצול מי הקולחין, וכן למניעת מטרדים ונזקים לציבור או לסביבה.
בשנת 2014 עודכנו כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב),
לכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד-2014 - לחצו כאן

שפכי מפעלים והשלכות:
שפכי תעשייה הינם שפכים שמקורם במפעל ומוזרמים מן המפעל למערכת הביוב, למעט שפכים סניטריים.
שפכים תעשייתיים מכילים חומרים אורגניים ואי-אורגניים שונים, מתכות כבדות, כימיקלים, חומרי הדברה, חומרי דשן ועוד. לכן מאוד חשוב לטפל כבר במקור ההזרמה על מנת להימנע מזיהום והרס לתשתיות ההולכה.
שפכי תעשיה הינם בעלי פוטנציאל הרס סביבתי הגדול בהרבה מחלקם היחסי בשפכים העירוניים. שפכים תעשייתיים עלולים להכיל מזהמים שונים שטווח השפעותיהם רחב ביותר. השפעה זו מתבטאת בין השאר בפגיעה במערכות הולכה וטיפול של שפכים עירוניים ופגיעה באיכות הקולחין העירוניים, בזיהום קרקעות ומי תהום.

לפי הוראות כללי השפכים:
מפעל לא יזרים במישרין או בעקיפין שפכים שהינם "שפכים אסורים להזרמה", למערכת הביוב של התאגיד.
מפעל לא יזרים למערכת הביוב "שפכים חריגים", אלא בכפוף לדיווח או לקבלת אישור מתאים מהתאגיד ומהמשרד להגנת הסביבה, וזאת לפי סעיף 10 א' לכללי השפכים.
בהתאם לכללים, התאגיד עורך תכנית ניטור ובקרה שנתית לשפכי מפעלים שבתהליכי הייצור בהם ישנו חשש להזרמת שפכים למערכת הביוב בניגוד לכללים, וכן לנוכח תוצאות דיגומים קודמים שנערכו במפעלים. תכנית הניטור השנתית כוללת את רשימת בתי העסק הנדגמים ברחבי הערים באר שבע ואופקים, לרבות הפרמטרים הנדגמים בכל בית עסק ותדירות הדגימה.
בהתאם לכללים, על המפעלים לשאת בעלות הדיגום והבדיקות, וזאת לפי התעריפים הקבועים בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), התש"ע-2009 (להלן: "כללי התעריפים"). עלות הדיגום תחושב על ידי התאגיד עפ"י פירוט הפרמטרים שנדגמו בבית העסק.
ככל שיימצא בדיגומים שיבוצעו על ידי התאגיד, כי מפעל מזרים שפכים חריגים ו/או שפכים אסורים להזרמה, יחויב המפעל לפי התעריפים שנקבעו לשפכים אלו בכללי התעריפים. חישוב עלות האגרה בגין שפכים חריגים ואסורים מתבצע עפ"י נוסחה בהתאם להנחיות שהתקבלו מטעם רשות המים.

פרסום ממצאי דיגום השפכים האתר התאגיד:
בהתאם לחוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 ותקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), תשס"ט-2009, מפרסם תאגיד "מי שבע" באתר האינטרנט את ממצאי דיגום השפכים אשר נערכים במפעלים הכלולים בתוכנית הניטור השנתית. מפעלים הכלולים בתוכנית הניטור והמתנגדים לפרסום המידע, רשאים להודיע על כך לתאגיד, בצירוף נימוקים להתנגדותם.

מידע נוסף