דלג לתוכן העמוד (מקש קיצור s) דלג לדף הבית (מקש קיצור 1) דלג לתפריט (מקש קיצור 2)

מונעי זרימה חוזרת (מז"ח)

מונעי זרימה חוזרת (מז"ח)

התקנת מז"ח (מכשיר מונע זרימה חוזרת)

על-פי תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת) התשנ"ב- 1992, חייב כל בעל עסק או גורם המפעיל עסק (להלן: "בית עסק") אשר העסק המופעל על-ידו נמנה על אחת מהקבוצות המפורטות בתוספת לתקנות, להתקין מז"ח בראש מערכת המים של העסק, בכדי למנוע אפשרות לחדירת חומרים מזהמים מבית העסק אל רשת המים העירונית. התקנות קובעות, כי לבית עסק שאינו מתקין מז"ח, לא יונפק רישיון עסק ולא יסופקו לו מים.

בית עסק החייב בהתקנת מז"ח על-פי תקנות בריאות העם, מחויב לפעול כדלקמן:

  1. להתקין מז"ח בראש מערכת המים של בית העסק (אחרי מד המים) והאישור על כך ישלח לתאגיד מי 'שבע'  מידית בציון מספר מד המים הראשי כאמור.
  2. על המז"ח להיות מדגם המאושר על-ידי משרד הבריאות (ניתן לצפות ברשימת המז"חים המאושרים על-ידי משרד הבריאות באתר המשרד באינטרנט).
  3. על המז"ח להיות מותקן על-ידי מתקין המחזיק בהסמכה מתאימה ממשרד הבריאות, וברשותו תעודת הסמכה בתוקף (ניתן לצפות ברשימת המתקינים המאושרים על-ידי משרד הבריאות באתר האינטרנט של המשרד).
  4. בהמשך יש לשמור על תקינות המז"ח בכל עת, ולוודא את בדיקתו התקופתית (לפחות פעם בשנה) על-ידי מתקין מוסמך והאישור על כך ישלח לתאגיד מי 'שבע' מידית בציון מספר מד המים הראשי.

זכאים לפטור?

אם לדעתכם בבית העסק שלכם לא קיימת סכנה של זרימה חוזרת, הנכם רשאים להגיש למשרד הבריאות, בקשה לפטור מהתקנת מז"ח בצירוף מסמכים הבאים:

  1. טופס בקשה לפטור מחובת התקנת מז"ח שניתן להוריד מאתר האינטרנט של משרד הבריאות הכולל רשום פרטים על התהליכים המתבצעים בעסק, פרטי הפרדה בין מערכת שתייה למערכת כיבוי אש, פרוט האביזרים המותקנים להגנה על מערכת מי השתייה, תצהיר על חובת הודעה על ביצוע שינויים במערכות.
  2. תכנית מים או סכמת מים מעודכנת ליום הגשת הבקשה, ערוכה בידי מהנדס מים.
  3. חוות דעת מהנדס מים בדבר העדר חיבורים לא חוקיים למערכת מי השתייה והעדר פוטנציאל זיהום רשת מי השתייה.
  4. תצהיר ההתחייבות מבעל/מנהל העסק לשמירה על מערכת המים.

 

קישורים רלוונטיים:

אתר משרד הבריאות
מניעת זרימת מים חוזרת - משרד הבריאות 
חוק התקנת מז"ח