דלג לתוכן העמוד (מקש קיצור s) דלג לדף הבית (מקש קיצור 1) דלג לתפריט (מקש קיצור 2)

הליך בירור חשבון

הליך בירור חשבון

הליך עריכת בירור של חיוב בעד צריכת מים:

שלב ראשון:
צרכן רשאי לפנות לתאגיד לצורך עריכת בירור של חיוב מים בתקופת חיוב כלשהיא, עד 30 ימים מיום המועד האחרון שנקבע לתשלום החשבון התקופתי המתייחס לתקופת החיוב.
לאחר ביצוע הבירור ע"י התאגיד בהתאם לנדרש בכללים, התאגיד יודיע לצרכן בכתב, בתוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה לעריכת בירור, על תוצאות הבירור.

שלב שני:
הצרכן רשאי להגיש בקשה בתוך 21 ימים ממועד קבלת ההודעה על תוצאות הבירור, ובכפוף לתשלום אגרה בעד עריכת בדיקות נוספות.

באם התקיימו אחד או יותר מהמקרים המפורטים בסעיף 50 בכללי אמות המידה, יוחזר לצרכן הסכום ששילם בעד עריכת הבדיקות הנוספות. התאגיד יודיע לצרכן בכתב, בתוך 21 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה לעריכת בדיקות נוספות, על תוצאות הבדיקות.

ברשותו של הצרכן לפנות לתאגיד בתוך 21 ימי עסקים מיום קבלת תוצאות הבדיקות, בבקשה לפי סעיף 52א ובלבד שכמות המים שנמדדה מהווה צריכה חריגה מאוד.

במקרים בהם המנהל הכללי (מנכ"ל התאגיד) שוכנע, לאור מכלול הבדיקות והנתונים הקיימים, שיש יסוד סביר להניח כי כמויות הצריכה שנרשמו במד המים של הצרכן, הן בלתי סבירות ואינן משקפות את כמויות המים שסופקו לנכס – המנהל הכללי רשאי, לבקשת הצרכן, לחייבו על בסיס הערכת צריכה בהתאם לסעיף 52 א' לכללי אמות המידה.
התאגיד יודיע על כך לצרכן בכתב בתוך 60 ימים ממועד הגשת הבקשה.

מקרים בהם צרכן לא רשאי להגיש למנכ"ל בקשה לבירור חיוב חריג:

  • במד-מים משויך: אם הגיש בשנה האחרונה בקשה לבירור חיוב חריג לפי כללי אמות המידה, בגין מד המים המשויך לו.
  • במד-מים ראשי בנכס: אם הוגשה בשנה האחרונה בקשה לבירור חיוב חריג לפי כללי אמות המידה, בגין מד המים הראשי בנכס/במתחם.
  • משך תקופת הזיכוי בביצוע הערכת צריכה ע"י המנהל הכללי לפי סעיף 52 א', לא יעלה על שתי תקופות חיוב.

צרכן שאינו רשאי להגיש בקשה למנהל הכללי כאמור, רשאי להגיש את הבקשה לרשות הממשלתית למים וביוב.

מידע נוסף