דלג לתוכן העמוד (מקש קיצור s) דלג לדף הבית (מקש קיצור 1) דלג לתפריט (מקש קיצור 2)

דיווח חוק חופש המידע 2019

דיווח חוק חופש המידע 2019

דיווח שנתי מטעם תאגיד "מי שבע" לשנת 2019, בהתאם לתקנות חופש המידע, התשנ"ט-1999.

לנוחיותכם, הדו"ח מוצג לפניכם במתכונת אינטרנטית קלה לניווט. כל סעיף מהווה קישור לפרק הרלוונטי באתר בו מפורט המידע המבוקש.

1. מבנה הרשות, אגפיה, יחידותיה ויחידות הסמך שלה; שמות בעלי תפקידים בכירים, העומדים בראש אגפים, יחידות ויחידות סמך הרשות ותיאור תחומי האחריות.

2. דרכי התקשרות עם התאגיד.

3. חוק חופש המידע ודרכי התקשרות עם הממונה על העמדת מידע לציבור.

4. סקירת עיקרי הפעילות לשנת 2019, כפי שנקבעה בתכנית השנתית של התאגיד - להלן דוח שנתי על פעילות התאגיד בשנת 2019 המפורסם באתר.

5. תקציב ופירוט הוצאות התאגיד בשנת 2019 לפי סעיפי התקציב.

6. רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שהתאגיד פרסם בשנה החולפת:

7. ההנחיות המנהליות הכתובות, לפיהן פועל התאגיד ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור, כאמור בסעיף 6 לחוק. רשות המים היא הרגולטור של תאגידי המים בישראל ואליה התאגיד כפוף – להלן קישור לעמוד החקיקה באתר רשות המים.

8. תיאור מאגרי המידע של התאגיד הרשומים אצל רשם מאגרי המידע לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א- 1981 והמטרות שלשמן הוקמו.

  • מאגר מידע רישום אוכלוסין: המאגר הוקם לשם הקצאה מתאימה ונכונה של כמות מים מוכרת בתעריף מופחת, לפי מספר הנפשות המתגוררות בנכס- לפי דרישות החוק. הנתונים מתקבלים בהתאם לנתונים הקיימים במשרד הפנים ומתעדכנים אחת לחודש.
  • מאגר זכאים להטבה לאוכלוסיות זכאיות: מאגר שהוקם ומנוהל ע"י רשות המים במטרה להעניק הטבה של הקצאת מים נוספת בגובה של 7 קו"ב לתקופה בתעריף א' לאוכלוסיות זכאיות.

9. סוג הקרנות והמלגות שבמימון התאגיד, הקריטריונים ואופן הפניה לקבלת מימון מהקרנות או המלגות - אין.

10. תמיכות שהעניק התאגיד למוסדות ציבור בשנה החולפת, לרבות פירוט שמותיהם של המוסדות והיקף התמיכה שניתן לכל אחד מהם - אין.

11. דיווח הממונה על חופש המידע ברשות לשנת 2019 לפי סעיף 5(א) לחוק:

כמות הבקשות שהתקבלו במסגרת החוק - 8
כמות הבקשות שנענו - 8
שיעור הבקשות שנענו - 100%
כמות הבקשות שנענו באופן חלקי - 0
כמות הבקשות שנדחו - 0
שיעור הבקשות שנדחו - 0
מספר העתירות שהוגשו על החלטת התאגיד - 0

בברכה,
שרית רוזנטל
ממונה על חוק חופש המידע
תאגיד "מי שבע"